672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname yayımlandı

Resmi Gazete'de yer alan 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve kamu kurumlarındaki çok sayıda kişi, kamudaki görevlerinden çıkarıldı. Kamudan çıkarılanlar arasında 7 bin 669 emniyet, 323 jandarma ve 2 Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli ve 24 merkez valisi de bulunuyor.

PAYLAŞ
Haber Terapi -

Resmi gazete'nin mükerrer sayısında, 672 sayılı KHK Olağanüstü Hal  Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Kanun Hükmünde  Kararname yer aldı.

 

Kararnamede, olağanüstü hal kapsamında kamu personeline ilişkin bazı  tedbirler alınması kararının; Anayasanın 121'inci maddesi ile Olağanüstü Hal  Kanununun 4'üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar  Kurulu'nca, 15 Ağustos 2016 tarihinde kararlaştırıldığı kaydedildi.

 

Bu KHK ile 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu  Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında, kamu personeline  ilişkin bazı tedbirlerin alınmasının amaçlandığı belirtildi.

 

Buna göre, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin  milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya  gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan; bazı  kamu kurumlarındaki çok sayıda kişi kamu görevinden, Emniyet Genel Müdürlüğü,  Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan çok sayıda kişi,  başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın görevinden çıkarıldı.

 

Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacağı, haklarında  ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edileceği kaydedildi.

 

Bu kişilerin, birinci fıkra gereğince kamu görevinden, Emniyet Genel  Müdürlüğü'nden, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan ve Sahil Güvenlik  Komutanlığı'ndan çıkarılan kişilerin, mahkumiyet kararı aranmaksızın, rütbe  ve/veya memuriyetleri alındığı ve bu kişilerin görev yaptıkları teşkilata yeniden  kabul edilmeyecekleri, bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyecekleri,  doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemeyecekleri, bunların uhdelerinde  bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim  kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılacağı  bildirildi.

 

Bunların silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgelerinin ve  pilot lisanslarının iptal edileceği ve bu kişilerin oturdukları kamu  konutlarından veya vakıf lojmanlarından 15 gün içinde tahliye edileceği  belirtildi.

 

Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı  olamayacak, bu kişiler hakkında ilgili bakanlık ve kurumlarca ilgili pasaport  birimine derhal bildirimde bulunulacak. Bu bildirim üzerine ilgili pasaport  birimlerince pasaportlar iptal edilecek.

 

Kamu görevinden çıkarılanlar, varsa uhdelerinde taşımış oldukları  büyükelçi, vali gibi unvanları ve müsteşar, kaymakam ve benzeri meslek adlarını  ve sıfatlarını kullanamazlar ve bu unvan, sıfat ve meslek adlarına bağlı olarak  sağlanan haklardan yararlanamayacak.

 

Kamu ile ilişkisi kesilenler arasında, 24 merkez valisi de yer alıyor.

 

Adli Tıp Kurumu'nda yeni düzenlemeler

 

Olağanüstü hal kapsamında çıkarılan 674 sayılı Kanun  Hükmünde Kararnameyle (KHK) Adli Tıp Kurumu bünyesinde "Adli Bilişim İhtisas  Dairesi" kuruldu. 

 

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan KHK'ya göre, Adli Tıp  Kurumu'nun 6 olan ihtisas daire sayısı 7'ye yükseldi. KHK ile Adli Tıp Kurumu  bünyesinde "Adli Bilişim İhtisas Dairesi" kuruldu.

 

Adli Bilişim İhtisas Dairesi, mahkemeler ile hakimlikler ve  savcılıklar tarafından talep edilen bilişim ile ilgili konularda gerekli  incelemeleri yapacak.

  

Söz konusu daire, veri toplama, işleme, depolama veya aktarma işlevi  gören bilişim sistemleri ile her türlü sayısal ve elektronik materyal üzerinde  inceleme, araştırma ve analizleri yaparak sonuçları bir raporla tespit edecek.

 

Öte yandan KHK ile Adli Tıp Kurumu merkez teşkilatına 171, taşra  teşkilatına ise 121 olmak üzere 292 kadro ihdas edildi.

 

Teröre destek olan belediyelerin taşınır mallarına el konulacak 

 

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 674  sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile belediye ve bağlı idare imkanlarının  terör veya şiddet olaylarına dolaylı ya da doğrudan destek sağlamak amacıyla  yararlanıldığının valilik tarafından belirlenmesi durumunda, terör ve şiddet  olaylarına destek olmak amacıyla kullanılan belediye veya bağlı idare  taşınırlarına mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından el konulacak. 

 

Söz konusu kararnameye göre, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 57.  maddesine şu ifadeler eklendi:

 

"Ancak belediye veya bağlı idarelerde; hizmetlerin aksatılmasının  terör veya şiddet olaylarıyla mücadeleyi olumsuz etkilediğinin veya  etkileyeceğinin valilik tarafından belirlenmesi halinde, valilik söz konusu  hizmeti Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, il özel idaresi veya kamu  kurum ve kuruluşları aracılığıyla yapar veya yaptırır. Valiliğin talebi üzerine,  yapılan veya yapılacak harcamalar karşılığı tutarlar, Maliye Bakanlığı veya İller  Bankası Anonim Şirketince ilgili idare payından kesilerek ilgili kurum ve  kuruluşa gönderilir. Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idarelerine  aktarılan tutarlar bu idarelerin bütçeleriyle ilişkilendirilir. Bu fıkra  kapsamındaki ihtiyaçlar; parasal ve bütçe sınırlamasına tabi olmaksızın 4/1/2002  tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22'nci maddesinde belirtilen usule  göre temin edilir. 

 

Belediye ve bağlı idare imkanlarının terör veya şiddet olaylarına  dolaylı ya da doğrudan destek sağlamak amacıyla kullanıldığının valilik  tarafından belirlenmesi durumunda, terör ve şiddet olaylarına destek olmak  amacıyla kullanılan belediye veya bağlı idare taşınırlarına mahallin en büyük  mülki idare amiri tarafından el konulur. Bu fıkra kapsamında sorumluluğu tespit  edilen belediye veya bağlı idare personelinin vali veya kaymakam tarafından  görevden uzaklaştırılması halinde göreve iade işlemi ancak uzaklaştırma işlemini  yapan makam tarafından yapılır." 

 

Yeni kayyım: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

 

Söz konusu KHK'da, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce terör  örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle 4 Aralık 2004 tarihli ve  5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 133'üncü maddesi uyarınca ve devirle  kayyımların görevleri sona erdi.

 

Satış ve tasfiye işlemlerinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)  tarafından yapılacağı belirtilen maddede, şunlar kaydedildi:

 

"Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra ve olağanüstü halin  devamı süresince terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle  Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 133'üncü maddesi uyarınca şirketlere ve bu Kanun  Hükmünde Kararnamenin 13'üncü maddesi uyarınca varlıklara kayyım atanmasına karar  verildiği takdirde, kayyım olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu atanır. 

 

20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke  genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde  kararnameler gereğince kapatılan ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne veya Hazineye  devredilen şirketler hariç olmak üzere; birinci ve ikinci fıkra kapsamındaki  şirketlerin mali durumu, ortaklık yapısı, diğer sorunları veya piyasa koşulları  nedeniyle mevcut halin sürdürülebilir olmadığının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu  tarafından tespit edilmesi durumunda, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu şirketin  yahut varlıklarının veya bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 13'üncü maddesinde  belirtilen varlıkların satılmasına veya feshi ile tasfiyesine karar verebilir.  Satış ve tasfiye işlemleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından yerine  getirilir."

 

Sahil Güvenlik Komutanlığında dün itibarıyla tamamlanmamış olan tüm  personel temin faaliyetleri ve statü geçiş işlemlerinin iptal edildiği 674 sayılı  KHK'da, ayrıca şunlara da yer verildi:

 

"31/7/1970 tarihli ve 1325 sayılı Milli Savunma Bakanlığı Görev ve  Teşkilatı Hakkında Kanunun 1'inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.  'Bakanlık merkez teşkilatındaki kadroların Türk Silahlı Kuvvetlerindeki rütbe  karşılığı; müsteşar için orgeneral, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü için  korgeneral, müsteşar yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı ve genel müdürler için  tümgeneral, genel müdür yardımcıları ve müstakil daire başkanları için  tuğgeneral, daire başkanları için ise albaydır. Bu kadrolara atananlar, kamu  konutları ve askeri sosyal tesislerden rütbe karşılığı subaylar gibi istifade  ederler. Askeri protokol münasebetlerinin düzenlenmesinde de aynı esas  uygulanır."

 

FETÖ üyelerinin eşlerinin pasaportları da iptal edilebilecek

 

Resmi Gazete'de yayımlanan 673 sayılı Kanun Hükmünde  Kararname (KHK) ile güvenlik açısından pasaportları iptal edilen kişilerin  eşlerine ait pasaportların da genel güvenlik bakımından mahzurlu görülmesi  halinde İçişleri Bakanlığınca iptal edilebileceği bildirildi. 

 

Söz konusu KHK ile Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında 1 Mayıs  2014 tarihinden önceki uyuşturucu operasyonları nedeniyle anılan kanuna göre  ikramiye ödemesi yapılması gereken kişilerden, terör örgütlerine veya Milli  Güvenlik Kurulunca (MGK) devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna  karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya  irtibatı olanlara herhangi bir ödeme yapılmayacak.

 

Olağanüstü halin yürürlüğe girdiği 21 Temmuz 2016 tarihinden geçerli  olmak üzere, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 48'inci  maddesinin ikinci fıkrasında emekliye sevk onayı için öngörülen bir aylık süre,  olağanüstü hal süresince uygulanamayacak.

 

Devletin veya kamu tüzel kişilerinin doğrudan doğruya ya da dolaylı  olarak katıldığı teşebbüs, ortaklık ve iştirakler ile kamunun hissesi bulunan  diğer tüzel kişiler bünyesinde çalışmakta iken, terör örgütlerine veya MGK  tarafından devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen  yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla  irtibatı olduğu değerlendirilmek suretiyle iş sözleşmesi feshedilen işçiler, bir  daha bu teşebbüs ve ortaklıklar ile kamunun hissesi bulunan diğer tüzel kişiler  bünyesinde veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilemeyecek,  doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemeyecek.

 

Görevden uzaklaştırılanların iade usulü

 

15 Temmuz'da gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi  sonrasında kamu kurum ve kuruluşlarınca ilgili mevzuatına göre görevden  uzaklaştırılan ve yönetici kadrolarında bulunan personelin görevlerine iadesi,  halen bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve kazanılmış hak  aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine  getirilebilecek.

 

Değiştirilen hükümler

 

667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin KHK'nın  3'üncü maddesinin birinci fıkrasına, ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere,  "Meslekten çıkarma kararlarına karşı ilgili kanunlarda yer alan hükümler uyarınca  itiraz edilmesi veya yeniden inceleme talebinde bulunulması üzerine verilen  kararlar da Resmi Gazete'de yayımlanır ve yayımı tarihinde ilgililere tebliğ  edilmiş sayılır." cümlesi eklendi.

 

Kararnamenin 5'inci maddesine, "Birinci fıkraya göre ilgili pasaport  birimine isimleri bildirilen kişilerin eşlerine ait pasaportlar da genel güvenlik  açısından mahzurlu görülmesi halinde aynı tarihte İçişleri Bakanlığınca iptal  edilebilir." fıkrası da ilave edildi.

 

669 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli  Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair  KHK'nın 4'üncü maddesine ise şunlar eklendi:

 

"Olağanüstü halin ilanından önceki dönemde yapılan iflasın ertelenmesi  talepleriyle ilgili olarak;

 

a) Olağanüstü hal süresince iflasın ertelenmesine karar verilemez.

 

b) Olağanüstü halin ilanından sonra ve devamı süresince herhangi bir  tedbir kararı verilemez, verilmişse derhal kaldırılır.

 

c) Olağanüstü halin ilanından önceki dönemde 2004 sayılı kanunun 179/a  maddesi uyarınca verilmiş olan tedbir kararları, mahkemece ivedilikle ele  alınarak, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli  güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara  üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu iddiasıyla 4  Aralık 2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 133'üncü maddesi  uyarınca kayyım atanan veya hakim ortakları ya da yöneticileri hakkında adli  soruşturma yürütülen sermaye şirketleri ile kooperatifler lehine verildiği  anlaşılan tedbir kararları derhal kaldırılır."

 

gazetevatan

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN