Aile hekimlerinin sözleşme feshinde ihtar puanı değişikliği

Aile hekimine verilen ihtar puanı 100'e değil 200'e ulaşması halinde, aile hekimiyle yapılan sözleşme fesih edilecek

PAYLAŞ
Haber Terapi -

"Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinin" 14. maddesinde değişiklik yapıldı.

Daha önceki düzenlemeye göre, verilen ihtar puanlarının 100'e ulaşması halinde sözleşme fesih edilmekteydi. Buradaki puan miktarı 200'e çıkarılmıştır. Yani bir aile hekimine verilen ihtar puanlarının 200'e ulaşması halinde sözleşmesi fesih edilecek.

Değişiklik yapılan madde şu şekildedir:

Madde 14-

(1) Ek (2)'de yer alan fiilleri işleyen sözleşmeli aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına ilgili vali yardımcısı tarafından, tespitin Bakanlık veya Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından yapılması halinde ise Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca, ihtar puanı gerektiren fiilin kişiye tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde alınan savunmalar uygun görülmediği takdirde fiillerine karşılık gelen ihtar puanları uygulanmak suretiyle doğrudan yazılı ihtar yapılır. Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca yapılan ihtarlar, işlem yapılmak üzere ilgili valiliğe bildirilir.

(2) İlgili aile hekimi ve aile sağlığı elemanı, vali yardımcısının verdiği ihtara karşı, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde valiye, Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun verdiği ihtarlara karşı ise Bakanlık Müsteşarına itirazda bulunabilir. İtiraz mercileri otuz gün içinde itirazı inceleyerek karara bağlar ve kararı ilgilisine yazılı olarak bildirir.

(3) Bir sözleşme dönemi içinde, verilen ihtar puanlarının yüz puana ulaşması halinde sözleşme vali tarafından sona erdirilir.

(4) Sözleşmeleri ihtaren sona erdirilen aile hekimi ve aile sağlığı elemanları, bir yıl süreyle yeniden sözleşme imzalamak üzere talepte bulunamaz.

(5) Bir sözleşme dönemi içinde ihtar puanlarının yüz puana ulaştığının, sözleşme dönemi sona erdikten sonra tespit edilmesi halinde, tespit tarihinde geçerli olan sözleşme sona erdirilir.

(6) İhtarı gerektiren fiilin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde gerekli işlem başlatılarak takip eden altı ay içerisinde sonuçlandırılır. İhtarı gerektiren fiillerin işlendiği tarihten itibaren iki yıl içinde ihtar verilmemesi halinde ihtar verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

26 Şubat'ta yürürlüğe giren değişiklik şu şekildedir:

Madde 1- 24/12/2010 tarihli ve 2010/1237 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin üçüncü ve beşinci fıkralarında yer alan "yüz" ibareleri "iki yüz" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

"Mali yıl başladıktan sonra sözleşme imzalayarak göreve başlayan aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının ise sözleşme dönemi sonuna kadar kalan sürenin iki yıllık çalışma süresine oranının, iki yüz puan ile çarpılmasıyla bulunacak puana ulaşması halinde ihtaren sözleşmeleri sona erdirilir. Hesaplamada kesirler tama iblağ edilir."

 

Kaynak: memurlar.net

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN