Atatürk Üniversitesi lisansüstü başvuruları başladı

atatürk üniversitesi lisansüstü akademik takvim, atatürk üniversitesi lisansüstü başvuruları hakkında bilgiler haber detayımızda...

PAYLAŞ
Haber Terapi -

Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Program Başvuruları Başladı

Üniversitemiz bünyesinde yürütülmekte olan lisansüstü programlara 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında alınacak öğrenciler için başvurular başlamıştır. 

YAPILACAK İŞLEM 

İŞLEM TARİHİ

 Başvuru ve Başvuru Onay İşlemleri 

20 Haziran 2016

01 Temmuz 2016

 Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Yeterlik Sınavı

 Güzel Sanatlar Fakültesine bağlı Anasanat/Anabilim Dalları Yeterlik Sınavı

13 Temmuz 2016

 Türkçe Dil Sınavı (Yabancı Uyruklu Öğrenciler için)

14 Temmuz 2016

 Doktora Sınavı (Türk Uyruklular İçin*)

14 Temmuz 2016

Sonuçların İlanı 

20 Temmuz 2016

 Kesin Kayıt Hakkı Kazananların Kayıtları

21 - 26 Temmuz 2016

Boş Kalan Kontenjanlar İçin Ek Yerleştirme Sonuçlarının  İlanı 

28 Temmuz 2016

 Ek Yerleştirme Yolu İle Kayıt Hakkı Kazananların Kayıtları

28-29 Temmuz 2016

 Ders Kayıtları

19 – 23 Eylül 2016

 Derslerin Başlaması

26 Eylül 2016

 

 

*Doktora programlarına müracaat edip, sınava girmeyen aday, programa yerleştirmede değerlendirmeye alınmaz.

 

BAŞVURU İŞLEMLERİNİ

OBS'de kullanıcı kaydı olan adaylar Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)'ne giriş yaparak,

 OBS'de kullanıcı kaydı olmayan adaylar ise "OBS hesabınız yok mu? Hemen Kaydolunlinki aracılığı ile kullanıcı adı ve şifresi alıp, OBS'ye giriş yaparak

 BAŞVURU İŞLEMLERİ & KAYIT BAŞVURULARI 

linki ile açılan sayfada yer alan LİSANSÜSTÜ BAŞVURU başlığı aracılığı ile gerçekleştirebilirler. 

   BAŞVURU ŞARTLARI

1) Aday, müracaat tarihleri içerisindeÖğrenci Bilgi Sisteminden başvurusunu yaptıktan sonra gerekli belgelerle birlikte ilgili enstitü müdürlüğüne kendisi veya vekili vasıtasıyla  başvurusunu onaylatmalıdır. Aksi takdirde müracaat geçersiz sayılacaktır. Uzaktan eğitim program müracaatları hariç, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

2) Üniversitemiz yüksek lisans programlarına başvurularda tercih sistemi uygulanacaktır. Yükseklisans programlarına başvuracak öğrenci adayları 3 tercih yapabileceklerdir. Ancak, Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Ana Sanat Dalları öğrenci adayları 1 tercih yapacaklardır.

3) Lisans veya yüksek lisans diplomasıyla doktora programına müracaat edecek öğrenci adayları 2 tercih  yapabileceklerdir.

4) Tıp fakültesi mezunu olup temel tıp bilimleri alanında doktora programlarına müracaat edecek öğrenci adayları 2 tercih yapabileceklerdir.

5) Lisansüstü programlara müracaat eden öğrenci adayları, ilgili enstitü öğrenci işleri bürosundan başvuru işlemini onaylattıktan sonra kullanıcı adı ve şifresiyle Öğrenci Bilgi Sistemi’ne giriş yaparak tercih ekranından tercih işlemleriniyapmalıdır. Tercih işlemini yapmayan/tamamlamayan lisansüstü öğrenci adaylarının başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

6) Yükseklisans programlarına başvuran öğrenciler, tercih sırası dikkate alınarak sadece tek bir lisansüstü programa yerleştirilirler. Birinci yerleştirmeden sonra kayıt hakkı kazanan adaylar ilan edilir.

7) Kayıtlar, kesin kayıt tarihlerinde öğrenciler tarafından bizzat yapılır. Haklı ve geçerli mazeretleri sebebiyle kaydını bizzat yaptıramayan adaylar, vekâlet yolu ile veya kanuni temsilcileri aracılığıyla kayıt süresi içinde kayıtlarını yaptırabilirler.

8) Her ne sebeple olursa olsun tercih ettiği programlardan birine yerleştirildiği halde belirlenen tarihlerde kayıt yaptırmayan adaylar, kayıt yaptırma hakkını kaybetmiş sayılırlar. Bu durumdaki adaylarbyedekler için yapılacak yerleştirmeye de dâhil edilmezler.

9) a) ALES’ten ilgili puan türünden en az 55 puanı olanlar tezli yüksek lisans ve doktora programlarına,  müracaat edebilirler  (Yurt dışında ikamet eden Türk uyruklu adaylar dahil, Sosyal Bilimler Enstitüsü Ana Sanat Dallarına müracaat edecekler ile yabancı uyruklular hariç).

b) Tezsiz yükseklisans programlarına müracaatta ALES şartı aranmaz. 

c) 4 yıllık Lisans diploması ile doğrudan doktora programına başvuru için ilgili programın puan türünde en az 85 ALES puanına;

d) TUS belgesi (ALES yerine) ile doktora programına başvuru için adaylar 50 Temel Tıp puanına sahip olmalıdır.

10)  Doktora programına başvuran adayların  YDS’den (anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinin birinden) en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğer kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından yukarıda belirtilen puan karşılığı puan almaları gerekmektedir. 

11) Lisansüstü programlara başvururken not döküm belgeleri dörtlük sisteme göre düzenlenmiş adayların notlarının 100’lük sistemdeki karşılıkları, "Atatürk Üniversitesi Not Dönüşüm Tablosu” esas alınarak belirlenecektir. 

12) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalının Bilim Dallarına müracaat edeceklerin, başvurularını yaptıktan sonra 3 adet orijinal iş ve dosyalarını Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalının Bilim Dallarına teslim etmeleri,  dosya inceleme ve yeterlik sınavları için belirtilen tarihte Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalının Bilim Dalında hazır bulunmaları gerekmektedir.

13) Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Ana Sanat Dallarına müracaat edeceklerin, başvurularını yaptıktan sonra 3 adet orijinal iş ve dosyalarını Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığına teslim etmeleri,  dosya inceleme ve yeterlik sınavları için belirtilen tarihte Güzel Sanatlar Fakültesinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) Bir adet fotoğraf (4,5x6cm ebatında)

2) Türkiye Cumhuriyeti uyruklu adaylardan;

a)Yüksek lisans için Lisans diploma ya da mezuniyet belgesinin ve not döküm belgesinin asılları veya onaylı sureti,

b)Doktora için, yüksek lisans diploması / mezuniyet belgesi ile lisans ve yüksek lisans not döküm belgelerinin asılları veya onaylı sureti,

c) Lisans diploması ile doğrudan doktoraya başvuranlar için lisans diploması / mezuniyet belgesi  ile lisans not döküm belgesinin asılları veya onaylı sureti,

3) Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adayların, (varsa) Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) alacağı diploma denklik belgesi veya (varsa) mezun olduğu lisans ve yüksek lisans öğretim kurumunun Yükseköğretim Kurulunca tanındığına dair belge,

4) 2013 sonbahar dönemi ve sonrası Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ilgili puan türünden en az 55 puan almış olduğunu gösterir Sonuç Belgesi’nin veya eş değer kabul edilen diğer sınavlardan (GRE-GMAT) belirtilen puanların karşılığı puanları gösteren belge sureti (Sosyal Bilimler Enstitüsüne  bağlı Anasanat Dallarına başvurularda ALES şartı aranmaz),

5) Tıpta Uzmanlık Sınav (TUS) Belgesi (En az 50 temel tıp puanına sahip olunması gerekir).

6) Doktora programına öğrenci kabulünde adayların anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinin birinden merkezî yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası bir yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan karşılığı almış oldukları notu gösterir belge,

7)  ESRUC kapsamında sadece yurt dışındaki üniversitelerden başvuru kabul edilecek olup, ilgili öğretim elemanları başvurularını, müracaat tarihleri içinde istenen belgelerle, bağlı oldukları Rektörlük kanalıyla Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü’ne yapacaklardır. ESRUC kapsamındaki yurt içi üniversitelerden ise ÜNİP yoluyla başvuru kabul edilecektir. Enstitülere doğrudan başvuru yapılmayacaktır.

8) ÜNİP kapsamındaki başvurularda öğretim elemanları başvurularını, müracaat tarihleri içinde istenen belgelerle, bağlı oldukları Rektörlük kanalıyla Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne yapacaklardır. Enstitülere doğrudan başvuru yapılmayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1) Tezli yüksek lisans programına başvuracak adayların ALES puanının % 60’ı, lisans mezuniyet ortalamasının % 40’ının toplamı en az 55 puan olmalıdır. Tezsiz yüksek lisans programlarına müracaat eden adaylar, lisans mezuniyet not ortalamasına göre program sıralamasına dahil edilirler.

Adaylar, aldıkları puanlara göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanır, kontenjan dâhilinde ilgili programa sırayla yerleştirilir. İlk aşamada, belirlenen kontenjan doğrultusunda asıl aday listesi ilgili  enstitü tarafından ilan edilir ve belirtilen tarihlerde kesin kayıtlar yapılır. Kesin kayıt tarihinin  bitiminden sonra boş kalan kontenjanlar için yedek listedeki sıralamaya göre ek yerleştirme yapılır ve ilan edilir. Yedek listeden kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıtları belirtilen tarihlerde yapılır.

2) Doktora Programına,

a) Yüksek lisans derecesi ile başvuracak T.C. uyrukluların ALES puanının % 60’ı, yüksek lisans mezuniyet ortalamasının % 30’u ve sınav notunun % 10’unun toplamı en az 65 puan,

b) Lisans derecesi ile başvuracak T.C. uyrukluların ALES puanının % 60’ı, mezuniyet ortalamasının % 30’u ve sınav notunun % 10’unun toplamı en az  en az 90 puan,

c) Hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner ve benzeri fakülte diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olup, Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olanların ALES puanının % 60’ı, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının % 30’u ve sınav notunun % 10’unun toplamı en az 65 puan,

d) Temel tıp bilimlerinde; Tıp Fakültesi mezunu olup temel tıp puanı ile başvuran öğrenciler, sayısal temel tıp puanın % 50’si, mezuniyet not ortalamasının % 50’sinin toplamının en az 50 olması şartı ile ALES puanıyla başvuran öğrenciler ise, ALES puanın % 60’ı, mezuniyet not ortalamasının % 40’ının toplamının en az 65 puan, 

olması şartı ile ilgili programın yerleştirme sıralamasına dâhil edilirler.

3) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans programlarına başvuracakların, ALES puanının % 50’si, lisans derslerinin ağırlıklı not ortalamasının % 30’u, yeterlik sınav (dosya incelenmesi) notunun % 20’sinin toplamı en az 55 puan olmalıdır. Kazananların belirlenmesinde en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere yapılan sıralama esas alınır. İlk yerleştirme yapıldıktan sonra boş kalan kontenjanlar için yedek listeden ek yerleştirme yapılır ve ilan edilir. Ek yerleştirmede kayıt hakkı kazanan adayların kayıtları belirtilen süre içinde yapılır.

4) Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Ana Sanat Dalları Yüksek Lisans programlarına başvuracakların, dosya incelemesi şeklinde yapılan yeterlik sınav (dosya incelenmesi) notunun % 60’ı ve lisans mezuniyet ortalamasının % 40’ının toplamı en az 55 puan, Sanatta yeterlik programına, yüksek lisans diploması ile başvuracak olan T.C. uyrukluların programa kabulünde dosya incelenmesi şeklinde yapılan yeterlik sınav notunun %60'ı, yüksek lisans mezuniyet notunun %30’u ve sınav notunun %10’unun toplamının en az 65 puan  olmalıdır. Kazananların belirlenmesinde en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılır. İlk yerleştirme yapıldıktan sonra boş kalan kontenjanlar için yedek listeden ek yerleştirme yapılır ve ilan edilir. Ek yerleştirmede kayıt hakkı kazanan adayların kayıtları belirtilen süreler içinde yapılır.

5) Yüksek lisans programlarına kesin kayıt yaptıran öğrencilerden isteyenler dilekçe vererek Yabancı Diller Yüksek Okulunca yürütülmekte olan İngilizce hazırlık sınıflarına devam edebilirler. Bu durumdaki öğrenciler, bir yıllık yabancı dil hazırlık sınıfı süresi tamamlanmadan yerleştirildikleri programa devam edemezler.

6) Nitelikleri Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 16 ncı maddesinde belirtildiği üzere, yüksek lisans veya doktora programlarına müracaat edecek adaylar, ilgili Ana Bilim Dalı Başkanlığının teklifi, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile bilimsel hazırlık programına tabi tutulabilirler.

7) Doktora programlarına müracaat edip, sınava girmeyen aday/lar programa yerleştirmede değerlendirmeye alınmaz/lar.

KESİN KAYIT ESNASINDA İSTENEN BELGELER

1) Dört adet fotoğraf (4,5x6 cm ebatında)

2) Erkek öğrenciler için askerlik şubesinden alınacak “Askerlik Durum Belgesi” (Askerliğini yapmayanlar için)

3) İsteğe bağlı olarak "Danışman Tercih Formu"

4) Nüfus cüzdan sureti

5) Katkı Payı / Öğrenim Gideri dekontu (Uzaktan Eğitim ve İkinci Öğretim tezsiz yüksek lisans öğrencileri için)

6) Uzaktan Eğitim Materyal Gideri dekontu (Uzaktan Eğitim tezsiz yüksek lisans öğrencileri için)

T.C

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VEREN ENSTİTÜ MÜDÜRLÜKLERİ

İLETİŞİM ADRESLERİ

 

Enstitü Müdürlüğü

Adresi

e-Posta Adersi

Telefonu

Faks Numarası

Web Adresleri

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Enstitüsü

Atatürk Üniversitesi 

25240 Yakutiye ERZURUM

[email protected]

+90 442 231 4463

+90 442 236 0972

Web

Eğitim Bilimleri

Enstitüsü

Atatürk Üniversitesi 

25240 Yakutiye ERZURUM

 [email protected]

+90 442 231 5630

+90 442 236 1536

Web 

Fen Bilimleri

Enstitüsü

Atatürk Üniversitesi 

25240 Yakutiye ERZURUM

[email protected]

+90 442 231 4742

+90 442 239 0973

Web

Sağlık Bilimleri

Enstitüsü

Atatürk Üniversitesi 

25240 Yakutiye ERZURUM

 [email protected]

+90 442 231 4886

+90 442 236 0969

Web

Sosyal Bilimler

Enstitüsü

Atatürk Üniversitesi 

25240 Yakutiye ERZURUM

[email protected]

+90 442 236 0974

+90 442 236 0975

Web

 

Lisansüstü programlarda öğrenim görmekte olan öğrenciler ile ilgili olarak;

Normal öğretim süresi içerisinde öğrenim görmekte olan tezli yüksek lisans program öğrencileri ile doktora programı öğrencilerinin katkı payları hakkında; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 46 ncı maddesinin (b) fıkrasına istinaden Bakanlar Kurulu tarafından çıkartılacak olan "2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar”da yer alacak hükümlere bağlı olarak işlem yapılacaktır.

Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yürütülen Uzaktan Eğitim Tezsiz Yükseklisans Programlarına ait ücretler için tıklayınız.

Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yürütülen II. Öğretim Tezsiz Yükseklisans Programlarına ait ücretler için tıklayınız.

Dini Danışmanlık ve Rehberlik II.Öğretim Tezsiz Yükseklisans Programı ücreti 4.350.00 TL'dir.

Taksit

Kayıt Dönemi

Miktar

1.taksit

1. Dönem Başı

2.350,00TL

2.taksit

2. Dönem Başı

1.000,00TL

3.taksit

3.Dönem Başı

1.000,00TL

 

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR İÇİN YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ

 

     Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 18 inci maddesine göre 2015-2016 eğitim öğretim yılında lisansüstü programlara yatay geçiş yolu ile kabul edilecek öğrencilerin iş ve işlemleri bu sayfada yer alan kapsam ve koşullarda gerçekleştirilecektir.

YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ

 

YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

 Başvuru Başlangıç Tarihi

09 Ağustos 2016

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

  Başvuru Bitiş Tarihi

09 Eylül 2016

 Fen Bilimleri Enstitüsü 

 Kesin Kayıt Tarihleri

19 - 23 Eylül 2016

Sosyal Bilimler Enstitüsü 

 

 

     Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Kabul Şartları

     1) Üniversitede veya diğer bir yükseköğretim kurumunda, eş değer bir lisansüstü programda en az bir yarıyıl okumuş ve almış olduğu tüm dersleri başarı ile tamamlamış öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

     2) Doktora tez önerisi kabul edilmiş olan öğrenciler yatay geçiş yapamazlar.

   3)Yatay geçiş için başvuran öğrencinin not dökümü ve ders içerikleri, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından değerlendirilir. Ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı, gerekli görmesi halinde ilgili öğrencinin müracaat ettiği programa intibakı için ek dersler almasını önerebilir. Yatay geçiş işlemi, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

     4) Tezsiz yüksek lisans veya uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde belirlenen asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, ilgili tezli yüksek lisans programına anabilim dalı başkanlığının kontenjan önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış olmak kaydıyla geçiş yapabilirler.

     5) Yatay geçiş formu

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

     Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

     MADDE 18 –(1) Üniversitede veya diğer bir yükseköğretim kurumunda, eşdeğer bir lisansüstü programda en az bir yarıyıl okumuş ve almış olduğu tüm dersleri başarı ile tamamlamış öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

     (2) Doktora tez önerisi kabul edilmiş olan öğrenciler yatay geçiş yapamazlar.

     (3) Yatay geçiş için başvuruların en geç yarıyıl başlangıcından on gün öncesine kadar ilgili enstitü müdürlüğüne yapılması zorunludur.

     (4) Yatay geçiş yoluyla alınacak öğrenci sayıları ilgili anabilim/anasanat dallarının görüşleri alınarak ilgili enstitü kurulunda belirlenir ve yarıyıl başlamadan önce ilan edilir.

     (5) Yatay geçiş için başvuran öğrencinin not dökümü ve ders içerikleri, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından değerlendirilir. Anabilim/anasanat dalı başkanlığı gerekli görmesi halinde ilgili öğrencinin müracaat ettiği programa intibakı için ek dersler almasını önerebilir. Yatay geçiş işlemi, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN