Geçici Görevlendirme Yolluğu Hakkında Mahkeme Kararı

Geçici görevlendirme yolluğunu ödemeyen idareye ve yerel mahkemenin kararına üst mahkeme hukuksuzluk kararı verdi.

PAYLAŞ
Haber Terapi -

Kuşadası Devlet Hastanesi’ne geçici olarak görevlendirilen Genel Sağlık-İş üyesi hemşire Özgür Deniz Coşkun’un, geçici görev yolluğunun ödenmesi talebi, idare tarafından ‘’geçici görevlendirmenin kendi yazılı talebi ile gerçekleştiği’’ gerekçesiyle reddedildi.

Genel Sağlık-İş, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi’nin yerleşik içtihatlarına göre 6245 sayılı Harcırah Kanununun 10. maddesindeki “kendi yazılı talepleri üzerine gönderilenler hariç olmak üzere” ibaresinin iptal edilmesi nedeniyle, ödemelerin Genel Sağlık-İş üyesi Çoşkun’a yapılması gerektiği gerekçesiyle Aydın 2. İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Yerel mahkeme davanın reddine karar verirken, Aydın Bölge İdare Mahkemesi de itiraz başvurusunu reddetti.

Genel Sağlık-İş hukuk mücadelesini kararlı bir şekilde sürdürülerek, karar düzeltme yoluna başvurdu. Başvuruyu değerlendiren İzmir Bölge İdare Mahkemesi 2. İdare Dava Dairesi, 2016/285 E. – 2016/205 K. sayılı kararında “Mahkemece, davacının ikametgâhından geçici görevlendirildiği Kuşadası’na kadrosunun bulunduğu Aydın İline göre fazladan yol masrafı ve yevmiye harcamasının söz konusu olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş ise de, 6245 sayılı Yasada gerçek giderlerin tespitinde görevlendirmeden önce ikametgâhı ve görev yeri arasında yapılacağı varsayılan harcama tutarlarının dikkate alınacağı yönünde herhangi bir hüküm bulunmadığından Mahkemenin bu yöndeki gerekçesi yerinde görülmemiştir. Olayda, memuriyet mahalli dışı alan Kuşadası’nda geçici olarak görevlendirildiği açık olan davacıya, 6245 sayılı Yasanın yukarıda anılan hükümleri dikkate alınarak geçici görev yolluğu ödenmesi gerekmekte olup, bu yöndeki başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolundaki itiraza konu Mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.” gerekçesiyle karar düzeltme başvurunun kabulüne karar verdi.

Genel Sağlık-İş üyesi Coşkun’un yasal hakkı olan yolluk ve harcırah bedelini ancak bu dava ile elde ettiğini belirten Genel Başkan Zekiye Bacaksız, Genel Sağlık-İş olarak üyelerinin haklarını savunmaya ve üyeleri aleyhine tesis edilen hukuka aykırı işlemlere karşı mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN