Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Sonucuna Göre Yerleştirme İlan Metni Yayınlandı

PAYLAŞ
Haber Terapi -

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Sonucuna Göre Yerleştirme İlan Metni Yayınlandı (Şube Müdürlüğü Unvanı Hariç)

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Sonucuna Göre (Şube Müdürlüğü Unvanı Hariç) Yerleştirme İlan Metni Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarının merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olarak görev yapan personelden Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde öngörülen hükümler ve 10/03/2015 tarihli ve 22671628/774.05/24 sayılı Bakanlık Makamı Onayı doğrultusunda Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokol neticesinde 28/06/2015 tarihinde görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapılmıştır.

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 13 üncü maddesine göre şube müdürlüğü unvanı hariç başarı puanı listeleri oluşturulmuş ve tercih yapmaya hak kazanan adayların listesi Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde ilan edilmiştir. Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatlarınca aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde; görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında başarılı olan adaylar arasından tercihte bulunanlardan başarı sıralamasına göre yerleştirme ve atama işlemleri yapılacaktır.

1- Yerleştirme işlemleri için tercih başvuruları 07 Ekim 2015 Çarşamba günü başlayıp 16 Ekim 2015 Cuma saat 18:00 tarihinde sona erecektir. Adaylar Bakanlığımız Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden tercihte bulunabileceklerdir. Yerleştirme başvurusu için fiziki evrak gönderilmeyecektir.

2- Personel Bilgi Sisteminde (PBS) tercih başvurusunda bulunanlar başvuru son tarih ve saatine kadar kesinleştirme işlemi yapabilecek olup kesinleştirme işlemi yapmayanların kesinleştirme işlemleri başvuruların bitiminde sistem tarafından otomatik olarak kesinleştirilecektir.

3- Yerleştirme işlemi için ekte ismi ilan edilenler için;

a) Sınava başvurduğu unvan ve branşta yerleştirme işlemine esas ilan edilen münhal yerlere tercihte bulunulabilecek olup tercihleri doğrultusunda başarı puanı esas alınarak yerleştirmeleri yapılacaktır. Yerleştirme işlemleri ilan edilen başarı puan sıralamasına göre yapılacaktır.

b) Yerleştirme işlemlerinde esas alınan başarı puanı hesaplaması; sınav puanı fazla olanlara, sınav puanının eşit olması halinde hizmet süresi fazla olanlara, daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilerek hesaplanmış olup bu sıralamaya göre yerleştirmeleri yapılacaktır.

c) Ekteki kadrolar Merkez Teşkilatı ve Bakanlık ve bağlı kuruluşların taşra teşkilatları şeklinde il ve kurum bazında ilan edilmiştir.

d) Adaylar “başarı puanıma göre sadece tercih ettiğim kadrolara yerleşmek istiyorum, tercihlerimin dışındaki münhal yerlere yerleşmek istemiyorum” seçeneğini işaretleyecektir.

e) Başvurduğu unvan ve branşta ilan edilen münhal yer sayısından daha az tercihte bulunanlar, tercihte bulunmadıkları diğer münhal kadrolara yerleştirme işleminden feragat etmiş sayılacaktır.

4- Adayların yerleştirme işlemleri 04 Kasım 2015 Çarşamba günü Noter huzurunda yapılacaktır.

5- Bu yerleştirme sonucu yerleşenlerin mükteseplerine uygun kadrolara atamalarının yapılması, mükteseplerine uygun kadro derecesi bulunamaması hâlinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 45 inci maddesine göre ve münhal bulunan diğer kadro derecelerine atamaları yapılacaktır. Bu şekilde de atama imkânı olmayanların ise hakları saklı kalmak kaydıyla durumlarına uygun kadro iptal/ihdas yapıldıktan sonra atamaları gerçekleştirilecektir.

6- Ataması yapılan personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 62. ve 63. maddelerinde düzenlenen süreler içerisinde göreve başlamakla yükümlüdür. Mezkur maddelerde belirtilen sürelerde göreve başlamayan personelin atamaları iptal edilecektir.

7- Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 15. maddesinin 4. fıkrasında yer alan: “Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavlarının geçersiz sayılması veya bu sebeple atamalarının iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 13 üncü maddeye göre Bakanlıkça belirlenen yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılır.” hükmü doğrultusunda işlem tesis edilecektir.

8- Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı sonucunda atanan personel aile birliğinin sağlanması, sağlık ve can güvenliği mazeret halleri hariç atandıkları yerde en az iki (2) yıl süre ile fiilen görev yapmadıkları takdirde nakil talebinde bulunamayacaktır.

9- Personelin, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına başvurusu sırasındaki beyanı esas kabul edildiğinden, yerleştirme sonucu yerleşenlerden, atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile atama yapılıncaya kadarki dönemde atanma şartlarını kaybedenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Bu durumda olanların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecektir.

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Sonucuna Göre

Yerleştirme Takvimi

 

Sıra

Tarih

Açıklama

1

07 Ekim 2015 Çarşamba

16 Ekim 2015 Cuma

P.B.S. Üzerinden başvuruların yapılması

2

19 Ekim 2015 Pazartesi

02 Kasım 2015 Pazartesi

Başvuruların değerlendirilmesi

3

03 Kasım 2015 Salı

Yerleştirme komisyonu son değerlendirme

4

04 Kasım 2015 Çarşamba

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ İLANI

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN