İÜ Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik yapılması, Resmi Gazete'nin 9 Ocak 2017 Pazartesi günkü sayısında yayımlandı.

PAYLAŞ
Haber Terapi -

İnönü Üniversitesinden:

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/12/2015 tarihli ve 29576 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (g) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tıp eğitimi, dönem I, II ve III’te ders kurulları; dönem IV, V ve VI’da ise staj esasına göre yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Uygulamalı çalışmalarda ve her bir anabilim dalı stajında öğrencinin devamsızlığı %20’yi geçmemiş ise o öğrenci devam etmediği süre kadar telafi çalışması yapmak kaydıyla, o ders kurulunun pratik sınavına veya staj sonu/staj bütünleme sınavına girebilir. Telafi çalışmaları, ilgili anabilim dalının olanakları çerçevesinde belirlenen gün ve saatte yapılır. Geçerli bir mazereti olsun ya da olmasın, o ders kurulunun pratik çalışmaları veya her bir anabilim dalı stajı için devamsızlık süresi %20’yi aşanlar, o ders kurulu sınavına veya staj sonu/staj bütünleme sınavına alınmazlar ve FF notu alırlar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 17 – (1) Dönem IV ve V’te klinik dersler, her bir anabilim dalının stajları halinde yapılır. Staj süreleri, Müfredat Komisyonunun önerisi üzerine Fakülte Kurulu tarafından belirlenerek eğitim-öğretim yılı başında ilan edilir. Müfredat Komisyonunun önerisi ile Dekanlıkça hekimliğe hazırlık programı uygulanabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Staj sonu sınavı

MADDE 18 – (1) Dönem IV ve V’te her bir anabilim dalı stajı sonunda ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından staj sonu sınavı yapılır. Bu sınav, nesnel yapılandırılmış klinik sınav (NYKS) ve/veya nesnel yapılandırılmış pratik sınav (NYPS) şeklinde yazılı ve uygulamalı olarak yapılır. Staj sonu sınavına mazereti olduğu halde girmeyenler için mazeret sınavı açılmaz. Bu durumdaki öğrenciler sonraki tarihlerde staj yapan öğrencilerle birlikte staj sonu sınavına girebilirler.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Staj bütünleme sınavı ve stajların tekrarı

MADDE 19 – (1) Dönem IV ve V’te staj sonu sınavlarında başarılı olamayan veya sınava girme hakkı olduğu halde sınava giremeyen öğrenciler staj bütünleme sınavına girebilirler. Staj bütünleme sınavları, o dönemin son stajından en az on beş gün sonra başlayacak şekilde programlanır. Bütünleme sınav tarihleri ilgili dönem koordinatörünün önerisi ile sınavdan en az on beş gün önce Dekanlıkça açıklanır. Hekimliğe hazırlık stajının bütünlemesi yoktur.

(2) Staj bütünleme sınavında başarılı olamayan öğrenciler, 9 uncu maddedeki süreler elverdiği takdirde bu stajları bir sonraki eğitim-öğretim yılında tekrar ederler. Bu tekrarlarda devam zorunluluğu vardır.

(3) Dönem IV ve V’te, o dönem programında yer alan tüm stajlar başarı ile tamamlanmadan üst sınıfa geçilemez. Önceden staj kaybı olup üst sınıfa geçebilecek durumda olan ve staj tekrarında başarısız olmaları nedeniyle bütünlemeye kalan öğrenciler, dilekçe ile başvurmaları halinde dönem sonu bütünleme sınavını beklemeden, devam eden programda, o anabilim dalının bir sonraki staj sonu sınavını bütünleme sınavı olarak kullanabilirler. Bu sınavda başarılı oldukları takdirde üst sınıf programında ilk başlayan staja yerleştirilirler.

(4) Stajlardaki devam durumu, ilgili anabilim dalı başkanı tarafından stajın sonunda dönem koordinatörüne bildirilir. Mazeretli veya mazeretsiz olarak devamsızlık süresi o stajda %20’yi aşanlar ile devamsızlık süresi %20’nin altında olsa bile telafi yapmayan öğrenciler başarısız sayılarak staj sonu sınavına ve/veya staj bütünleme sınavına alınmazlar ve FF notu ile stajı tekrar ederler.

(5) Staj bütünleme sınavı için mazeret sınavı açılmaz.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Staj notu

MADDE 20 – (1) Staj notu, staj sonu sınavı puanı ile bütünleşik klinik değerlendirmelerden (BKD) alınan puanlar kullanılarak hesaplanır. Bütünleşik klinik değerlendirmeler, staj sırasında elektronik ortamda verilen; olgu temelli değerlendirme (OTD), mini klinik sınav (MİKS), girişimsel becerilerin geribildirimi (GBG) ve 360 derece tutum değerlendirmesinden (360TD) oluşur.

(2) Staj sonu sınavında başarılı olabilmek için aşağıdaki koşulların tamamını sağlamış olmak gerekir.

a) Teorik yazılı sınavından en az 60/100 puan almış olmak,

b) NYKS veya NYKS/NYPS ortalamasından en az 60/100 puan almış olmak.

(3) Bu koşulların tamamı ayrı ayrı sağlandığında NYKS veya NYKS/NYPS ortalamasının %60’ı, teorik sınavın %25’i, BKD’nin %10’u ve hekimliğe hazırlık stajı uygulandı ise burada alınan puanın %5’i toplanarak staj başarı notu hesaplanır. Hekimliğe hazırlık stajı uygulanmadı ise BKD’nin katkısı %15 olarak kabul edilerek staj notu hesaplanır.

(4) Staj notları, ilgili anabilim dalı başkanlığınca Dekanlığa bildirilir ve sonuçlar Dekanlıkça ilan edilir.

(5) Staj bütünleme sınavında alınan not NYKS veya NYKS/NYPS’nin %70’i ve teorik sınav notunun %30’unun toplanması ile bulunur.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 21 – (1) Dönem notu, o dönemde yapılan her bir anabilim dalı stajı sonunda alınan notların ortalamasından oluşur. Stajlarda başarılı olan öğrencilerin dönem notlarının saptanması için, staj sonu sınavı veya staj bütünleme sınavında aldıkları puanlar, 15 inci madde uyarınca nota çevrilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 25 – (1) Tıp doktorluğu eğitiminde bir dönem, bir sonraki dönemin ön şartıdır. Bu nedenle bir dönemi geçemeyen öğrenci, bir üst döneme devam edemez. Öğrenci, dönem I, II ve III’te kaldığı dönemi; dönem IV, V ve VI’da ise kaldığı stajları aynen tekrarlar.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Sınavlar, dönem I, II ve III’te teorik (yazılı, çoktan seçmeli, çoklu seçmeli, boşluk doldurma, eşleştirme) ve pratik (yazılı ve/veya yapılandırılmış sözlü, NYPS) olarak yapılır. Dönem IV ve V’te sınavlar staj sınavları şeklinde yapılır. Bu sınavlarda NYKS, NYPS, teorik (yazılı, çoktan seçmeli, çoklu seçmeli, boşluk doldurma, eşleştirme), BKD’lerin değerlendirilmesi olarak yapılır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Stajlara 2016-2017 eğitim-öğretim yılında staj bloğu şeklinde başlayan Dönem IV ve V öğrencilerinin ilk staj bloğu notları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte olan hükümlere göre verilir. Bu öğrenciler, 2016-2017 öğretim yılında ilk staj bloğu çalışmalarını tamamladıktan sonra kalan stajlarını anabilim dalları itibarıyla yaparlar.”

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini İnönü Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/12/2015

29576

 
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN