Stratejik sağlık personeli için emsal karar.

Danıştay, hekimlerin 'stratejik personel' olarak tanımlanmasıyla atama ve nakillerde ayrımcılığa uğratılmalarına sebep olan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğe uygun olması gerektiğine karar verdi.

PAYLAŞ
Haber Terapi -

Danıştay, hekimlerin “stratejik personel” olarak tanımlanmasıyla atama ve nakillerde ayrımcılığa uğratılmalarına sebep olan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğe uygun olması gerektiğine karar verdi.

Eşi Ankara’da özel bir kurumda görev yapan doktor, aile birliğini sağlamak üzere Ankara’ya tayin talebinde bulunmuştur. Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğe uygun olan bu talep Sağlık Bakanlığı tarafından kendi özel Yönetmeliğine göre değerlendirilerek reddedilmiştir.

Hekimin Konya İdare Mahkemesinde açtığı davada Sağlık Bakanlığı işlemi hukuka uygun bulunmuş ise de temyiz üzerine inceleme yapan Danıştay 5. Daire Sağlık Bakanlığı’nın aynı konudaki yönetmeliğinin Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğe uygun olması gerektiğini belirterek Mahkeme kararının yürütmesini durdurmuştur.

Danıştay Kararında; Devlet memurlarının atama ve yer değiştirmelerine ilişkin hukuki çerçeve ayrıntılı olarak belirtildikten sonra, “stratejik personelin eş durumu mazereti nedeniyle nakil talebinde bulunma hakkının mevcut olduğunun kabulü gerekmektedir” şeklinde, hekimlerin aile birliğinin sağlanmasına yönelik çok önemli bir hüküm verilmiştir.

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin eş durumu mazeretinde hekimlere yönelik ayrımcı kuralların da iptali istemiyle Türk Tabipleri Birliği tarafından açılan davada da bu yönde karar verilmesi, hekimlerin aile birliğinin sağlanmasına yönelik önemli bir kazanımın elde edilmesini sağlayacaktır. 

T.C.

D A N I Ş T A Y

 BEŞİNCİ DAİRE 

Esas       No : 2015/3280

Temyiz Eden ve Yürütmenin Durdurulmasını

İsteyen (Davacı)              :             

Vekili                                   : Av. Mustafa Güler

                                                 Strazburg Cad. 28/28 / ANKARA

Karşı Taraf (Davalı)         : Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu - ANKARA

Vekili                                   :Av. Erol Demirci - Aynı adreste

İsteğin Özeti                     : Konya 1. İdare Mahkemesince verilen 21/04/2015 günlü, E:2014/1544, K:2015/478 sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması ve yürütmenin durdurulması istenilmektedir.

Danıştay Tetkik Hakimi                : Ömer Faruk Sayar

 Düşüncesi                         : Yürütülmesinin durdurulması isteminin kabul edilmesi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

Dava; ......................İlçe Devlet Hastanesinde radyoloji uzmanı olarak görev yapan davacı tarafından,  eş durumu mazeretine dayalı olarak Ankara İline atanma  talebinin reddine ilişkin 29/09/2014 tarihli ve 26600 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

 Konya 1. İdare Mahkemesince; Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğine göre eşleri sigortalı ya da serbest olarak çalışan stratejik personelin eş durumu özründen dolayı atanmalarına olanak bulunmadığı, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu gerekçesiyle davanın reddine hükmedilmiştir.

Davacı; Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliğini düzenleyen 14. maddesinin 16.08.2014 günlü ve 29090 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirildiğini, Yönetmeliğin Gecici 5. maddesi gereği Kamu kurum ve kuruluşlarının bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde yönetmeliklerini bu Yönetmeliğe uygun hale getirmek zorunda olduklarını, dava konusu işleme dayanak teşkil eden Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 21. maddesinin son fıkrasının Genel Yönetmeliğe aykırı olduğundan bahisle  işlemin hukuka aykırı olduğunu ileri sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını, yürütülmesinin durdurulmasını istemektedir.

 

05/12/2013  tarihinden bu yana  ............ İlçe Devlet Hastanesinde radyoloji uzmanı olarak görev yapan davacının eşinin 06/09/2004 tarihinden itibaren kesintisiz ve tam zamanlı olarak, sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle Ankara'daki ........ A. Ş.'nde çalıştığı,  kuruluşun Ankara ili dışında herhangi bir yerde şubesinin bulunmadığı ve davacının eşinin başka bir yerde görevlendirilmesinin mümkün olmadığı hususları, ........ Anonim Şirketinin 08/09/2014 günlü yazısından anlaşılmaktadır.

 

26.03.2013 tarihli ve 28599 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin  21. maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendinde; eşin, sosyal güvenlik kurumları kapsamında veya sosyal güvenlik kurumları kapsamı dışında kalan ve özel kanunlarla düzenlenmiş bulunan diğer sandıklara tabi olarak çalışması halinde müracaat tarihi itibari ile en az üç yıl, son bulunduğu yerde kesintisiz en az iki yıl prim ödediğini veya Bağ-Kur sigortalısı olanların Bağ-Kur borçlarını yapılandırdıklarını belgelendirmeleri halinde eşlerinin bulunduğu yerlere bu Yönetmelikte belirtilen atama ve yer değiştirme dönemlerine bağlı kalınmaksızın genel hükümler çerçevesinde atanabilecekleri; ancak, aynı maddenin 11. fıkrasında, stratejik personelin atama taleplerinde üçüncü fıkranın (c) bendinin uygulanmayacağı hükmü yer almaktadır.

Anılan Yönetmelik ile, dayanağı olan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte yer almadığı halde, serbest veya özel kuruluşlarda çalışan eş dolayısıyla sağlık personeline eş durumu özrü nedeniyle atanma isteğinde bulunma hakkı tanınmış iken, hekimleri kapsayan "stratejik personel"e bu konuda kısıtlama getirilmiştir.

Ancak, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 14. maddesi,  30/6/2014 tarihli ve 2014/6578 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 4. maddesiyle değiştirilmiş, anılan değişiklikle memurun, kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde kesintisiz son üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde eşin bulunduğu yere atanabileceği düzenlenmiş ve bu suretle, tüm Devlet memurları için bu hak, unvan veya sıfat yönünden herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmadan tanınmıştır.

Ayrıca, anılan Yönetmeliğin 12. maddesi ile Genel Yönetmeliğine eklenen Geçici 5. maddede de, kamu kurum ve kuruluşlarının bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde yönetmeliklerini Genel Yönetmeliğe uygun hale getirecekleri, bu süre içerisinde yönetmeliklerinin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edileceği hükmü getirilmiştir. (Ek Yönetmelik 16.08.2014 günlü ve 29090 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak, aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.)

Dava konusu işlemin dayandırıldığı Yönetmelik de dayanağını anılan Genel Yönetmelikten aldığından ve değinilen değişiklikten sonra, kamu kurum ve kuruluşlarının Yönetmeliklerinin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunacağından, kurum yönetmeliklerinin Genel Yönetmeliğe aykırı hükümlerinin uygulanması olanaklı bulunmamaktadır.

 Bu hukuki çerçevede 16.08.2014 tarihinden sonra, stratejik personelin eş durumu mazereti nedeniyle nakil talebinde bulunma hakkının mevcut olduğunun kabulü gerekmektedir. Davacının, eşinin, nakil talep edilen yerde, son üç yıl sosyal güvenlik primi ödenmek suretiyle kesintisiz ve halen çalıştığının, çalıştığı kuruluşun başka bir yerde şubesinin de mevcut olmadığının anlaşılması karşısında, dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu saptanmasına rağmen uygulamanın sürdürülmesi, tüm eylem ve işlemleri hukuka uygunluk karinesine dayanan hukuk devleti ilkesine aykırı bir durum yaratacak, davacı yönünden telafisi güç zarara neden olacaktır. Zira işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmemesi halinde, hukuka aykırı bulunan işlemin etki alanına bağlı olarak ilgili açısından oluşacak zarar, işlemin uygulanmasına devam olunmasıyla artacak, yargılamanın sonunda verilmesi olası iptal kararı ile önceki halin iadesi olanaksızlaşacaktır.

Açıklanan nedenlerle, uyuşmazlığın niteliğine ve temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenlere göre 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27.  maddesinde öngörülen koşulların gerçekleşmiş olması nedeniyle, anılan Yasanın 52. maddesinin 1. fıkrası uyarınca dava konusu işlemin ve Konya 1. İdare Mahkemesince verilen 21/04/2015 günlü, E:2014/1544, K:2015/478 sayılı kararın yürütülmesinin durdurulmasına,  07/07/2015 tarihinde oyçokluğuyla  karar verildi.

 

 

Başkan

Üye

Üye

Üye

Üye

Mustafa B.

KILIÇHAN

 

Esen

EROL

  (X)

Mevlüt

ATBAŞ

   (X)

 

Cevdet

MALKOÇ

 

Zeynep

KENAN

 

 

 

(X) KARŞI OY                    :

 

                Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 21inci maddesinin 11inci fıkrası uyarınca stratejik personelin, aynı  maddenin üçüncü fıkrasının (c) bendinde düzenlenen  ve 16.08.2014 günlü 29090 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik değişikliğine paralel bir kural niteliğinde bulunan eş durumu mazeretinden yararlanması hukuken mümkün olmadığından Genel Yönetmelikle getirilen değişikliğin davacının durumunu ilgilendiren bir yönünün bulunmadığı, davanın reddine ilişkin Mahkeme kararının hukuka uygun olduğu, yürütmenin durdurulması talebinin reddi gerektiği görüşüyle karara karşıyız.

 

                                          Üye                                                    Üye

                                    Esen EROL                                      Mevlüt ATBAŞ

 

 

Kaynak:TTB

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN